Chemia

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki chemiczne? Jeśli tak to chemia będzie najlepszym kierunkiem dla Ciebie!

Studia na kierunku Chemia, prowadzone przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie związane są z tradycją sięgającą początków Uczelni. Obecnie studia prowadzone są na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Studia licencjackie – studia pierwszego stopnia, trwają sześć semestrów i oferują do wyboru trzy specjalności: Chemia leków, specjalność nauczycielska – Nauczanie Chemii i Przyrody, Chemia leków w języku angielskim. Ukończenie tych studiów upoważnia absolwentów do rozpoczęcia nauki na studiach magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata i posiadają trzy specjalności: Chemia leków, specjalność nauczycielska – Nauczanie Chemii Przyrody, Chemia leków w języku angielskim. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwent może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie nauk chemicznych.

Studia I-go stopnia (6 semestrów)

Studia Chemia I stopień przeznaczone są̨ dla osób zainteresowanych naukami chemicznymi.
Przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Chemia studia I-go stopnia jest przygotowanie studentów do posługiwania się wiedzą z zakresu chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach, nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu współczesnej chemii oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 • specjalność chemia leków – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi wykształcenie chemiczne umożliwia zdobycie rozszerzonej wiedzy i umiejętności dotyczącej metod stosowanych w syntezie i analizie leków, projektowania leków oraz zagadnień z zakresu ochrony prawnej wynalazków biomedycznych.
 • specjalność nauczycielska: nauczanie Chemii i Przyrody – program studiów tej specjalizacji, poza przedmiotami dającymi wykształcenie chemiczne umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • specjalność chemia leków w języku angielskim

Studia II-go stopnia (4 semestry)

Studia II-go stopnia (4 semestry)
Studia te są ofertą adresowaną do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia (uzyskany tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.
Ogólnym celem kształcenia na kierunku Chemia studia II-go stopnia jest przygotowanie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu nauk chemicznych oraz wybranej specjalności, jak również przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych, potrafiących dyskutować na tematy chemiczne zarówno z innymi specjalistami jak i niespecjalistami, a także wykazujących się umiejętnością organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołową. Program kształcenia kładzie nacisk między innymi na umiejętności powiązania procesów chemicznych przebiegających w szeroko rozumianym otoczeniu ze znajomością chemii.

 • specjalność chemia leków – umożliwia zdobycie dodatkowej rozszerzonej wiedzy i umiejętności dotyczącej takich zagadnień jak synteza, izolacja i identyfikacja substancji farmakopealnych, nowoczesne metody uwalniania leków, leki celowane molekularnie i fitoterapia.
 • specjalność nauczycielska: nauczanie Chemii i Przyrody – umożliwia przygotowanie do pracy w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym.
 • specjalność chemia leków w języku angielskim

Nasz sprzęt laboratoryjny:

Nasze laboratoria:

Absolwenci

Dlaczego warto studiować chemię

Wybierz chemię, wybierz zawód z przyszłością

Dlaczego warto studiować chemię?

Chemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Mają możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki, po przemysł i administrację. Absolwenci kierunku Chemia mogą podjąć pracę w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych i farmakologicznych oraz w zakładach przemysłowych o profilu chemicznym, spożywczym oraz analityce.  Mogą także realizować się zawodowo w działach marketingu i sprzedaży koncernów chemicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, biomedycznych i dziedzin pokrewnych.

Dlaczego warto studiować chemię na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Możliwość wyboru ciekawych specjalności (Chemia leków, specjalność nauczycielska – Nauczanie Chemii i Przyrody, Chemia leków w języku angielskim) dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra,
 • Zajęcia mają charakter typowo doświadczalny,
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna,
 • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej,
 • Możliwość rozwoju w ramach organizacji studenckich i kół naukowych,
 • Możliwość odbywania części studiów na Uczelniach zagranicznych w ramach Programu Erasmus +,
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Absolwenci kierunku Chemia:

 • Mają możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki, po przemysł i administrację,
 • Mogą podjąć pracę w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych i farmakologicznych oraz
  w zakładach przemysłowych o profilu chemicznym, spożywczym oraz analityce,
 • Mogą realizować się zawodowo w działach marketingu i sprzedaży koncernów chemicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, biomedycznych i dziedzin pokrewnych.

Absolwenci kierunku Chemia zdobędą:

 • uporządkowaną wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień chemii oraz dziedzin pokrewnych, opartych na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, rozdzielania, analizowania składu
  i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych
  i instrumentalnych, –
 • wiedzę z zakresu zasad BHP, racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz przepisów prawnych w zakresie zarządzania chemikaliami,
 • wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu chemicznego.

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres

Al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa

 

telefon

Sekretariat Dziekana

tel. 34 361 21 79
fax. 34 366 54 15

MAIL

e-mail: wnspt@ujd.edu.pl